Semalt hünärmeni: Google analitiklerinden öz girýänleriňizi hasaba almazdan, sahypaňyzyň işleýşini gowulandyryň

Google Analitikleriňizi barlap, gözden geçirip, öz saparlaryňyzy ondan aýyrmagyň mümkindigini göreniňizde, dogry karara gelýärsiňiz. Trafigi az ýa-da ýok web sahypalary üçin bu aýratyn möhümdir, sebäbi analitikleriňiziň diňe hil netijelerini görkezjekdigine we girýänleriňiziň web sahypaňyzyň makalalaryny okamaga gyzyklanýandygyna göz ýetirersiňiz.

Google Analytics hasabynda saýlamaly birnäçe wariant bar. Google Analytics-den öz saparlaryňyzy aýyrmak üçin Semalt Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Oliwer Kingiň hödürlän aşakdaky maslahatlaryny ýadyňyzdan çykaryp bilersiňiz.

Serwer tarapy ýa-da arka usuly

Iň ajaýyp we ajaýyp usullaryň biri, ýöne ony durmuşa geçirmek beýle aňsat däl we köp wagt we güýç sarp eder. Google Analytics-iň yzarlaýyş kodunyň döwülmeginiň öňüni alýar. Bu kody web sahypaňyzyň HTM-sine salmaly we serweriň sazlamalaryny şoňa görä sazlamaly. Bu ygtybarly usul, sebäbi Google Analytics tarapyndan girişleriňizi ýazga geçirmez. Şeýle hem, haýsy saparlaryň sanalmalydygyny we haýsysynyň bolmaly däldigine doly gözegçilik edýärsiňiz. Netijede, öz traffigiňyza gözegçilik etmekçi bolýarsyňyz we web sahypaňyzyň umumy işleýşini ep-esli derejede gowulaşdyryp bilersiňiz. Mundan başga-da, bu usul köpçülige açyk IP we kompýuter enjamlaryny hiç hili kynçylyksyz ulanmaga mümkinçilik berýär. Uly we kiçi guramalar we şahsyýetler üçin amatly.

Google Analytics süzgüç

Bu usul käbir ädimlerden durýar we web sahypaňyzyň parametrlerine we umumy işleýşine esaslanyp ulanmak gaty aňsat. Şeýle hem bu usul bilen iň gowy netijeleri gazanmak üçin IP adreslerine, domeniň çeşmelerine, gözleg sözlerine we sahypalaryňyzyň atlaryna üns bermeli. Ygtybarly, çeýe we Google-yň iň halanýan usulyýeti. Sahypaňyzyň çykaryş parametrine doly gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär we islendik kompaniýa ýa-da iş üçin amatly. Hatda şahsyýetler bu usul bilen köpçülige açyk IP adreslerini has gowy usulda düzüp bilerler.

Gutapjyk goşmak

Iň amatly we oňat usullardan biri bolsa-da, haýsydyr bir problemanyň öňüni almak üçin sahypaňyza gutapjyklary goşmagy göz öňünde tutuň. Bu usul bilen, Google Analytics sizi ygtybarly däl IP-lerden tapawutlandyryp biler ýaly, özboluşly IP adresi saklamaly bolarsyňyz. Şeýle hem, ähli görnüşli brauzerler bilen işlemek we diňe planşetleriňizi, noutbuklaryňyzy we ykjam enjamlaryňyzy goşmak bilen dinamiki IP adresleri ulanmak möhümdir. Şol bir wagtyň özünde, bu usulyň azdygyny ýatdan çykarmaly dälsiňiz, sebäbi dürli brauzerleri we dürli enjamlary ulanyp, web sahypaňyz üçin gutapjyklary bellemeli. Bu iş üçin kimdir birini hakyna tutsaňyz, köp pul sarp etmegiňize sebäp bolup biler. Google Analytics bu usulyň ygtybarlylygyny barlamady. Şeýle-de bolsa, köp adam henizem ony ulanýarlar we oňa uly ähmiýet berýärler. “Google Analytics” bilen baglanyşykly ähli kynçylyklary bu usul bilen ýeňilleşdirip bilersiňiz, süzgüçleri döretmek ýa-da ýok etmek we HTML kodlaryny sazlamak aňsat. Bu usul diňe şahsyýetler we kiçi guramalar üçin amatlydyr.

mass gmail